06 30 223 222 info@daankoole.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden Daan Koole Touch Of Matrix

Art. 1 Definities

Touch of Matrix therapeut: Daan Koole, eigenaar Daan Koole Touch Of Matrix.
Opdrachtgever: de cliënt die voor een sessie bij Daan Koole Touch Of Matrix komt.

Art. 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Touch of Matrix therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3 Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak en volledig invullen van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan.
2. Touch of Matrix therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan Touch of Matrix therapeut worden medegedeeld.4. Touch of Matrix therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Daan Koole Touch Of Matrix en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5 Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de Touch of Matrix therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 6 Betaling

Betaling geschied á contant vooraf of na afloop van de sessie. Alle tarieven zijn inclusief BTW. De factuur wordt direct na de sessie verstrekt aan de cliënt. Betaling vooraf via bankrekening is mogelijk. De factuur zal in dit geval vooraf worden toegezonden.

Art. 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Touch of Matrix therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 2. De aansprakelijkheid van de Touch of Matrix therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Touch of Matrix therapeut wordt uitbetaald.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de Touch of Matrix therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. De Touch of Matrix therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De Touch of Matrix therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Touch of Matrix therapeut aansprakelijk wil stellen.
 6. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
 7. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8 Annuleringen.

 1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
 • Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 48 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurd dit binnen de 48 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consultkosten verschuldigd.
 • De Touch of Matrix therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 48 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
 • Voorts is de Touch of Matrix therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Touch of Matrix therapeut kan worden gevergd.

Art. 9. Tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van één sessie of meerdere sessies worden bevestigd in het aanmeldingsformulier. Dit tarief is inclusief BTW.

Art. 10 Geschillen

Op de dienstverlening van de Touch of Matrix therapeut is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Touch of Matrix therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de Touch of Matrix therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Alkmaar, januari 2013

Praktijk Daan Koole Touch Of Matrix is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 66167914